از اتوبوس پیاده می شوم

مثل همیشه

به دختر روی صندلی نگاه می کنم

مثل همیشه

و مثل همیشه

نگاهم می کند

به طرفش می روم

و روی تبلیغ صندلی دست می کشم

مثل همیشه...