درباره زنده بودن الی...

چاپ شده در سایت آدم برفی ها...

http://mosiomard.persianblog.ir/page/eli