تفاوت (داستان کوتاه)

 

فائزه داشت ازدواج می‌کرد. امروز صبح زنگ زده بود و با صدای بلند و کلفتش به من گفته بود:«سلام نجمه!... خوبی؟ دختر، من دارم ازدواج می‌کنم. جمعه بعدی عقدمونه! باید بیای...»

به بهانه غذا دست به سرش کرده بودم و تلفن را قطع کرده بودم. از همان موقع روی مبل ولو شده بودم. تا این که صدای زنگ در را شنیدم. توجهی نکردم. گوشی ام زنگ خورد و صدایش از جایی دورتر شنیده شد. ناگهان صدای تلفن قطع شد و فائزه از پشت در با همان صدای کلفتش گفت:«نجمه! منم فائزه. درو وا کن!»

از جایم بلند نشدم. باز به گوشی ام زنگ زد و مطمئن شد که من هستم.

فائزه:«نجمه! می‌دونم خونه ای. درو وا کن.»

خودم را از روی مبل کندم و در را باز کردم. انتظار نداشتم با آن چادر چاقچوری که همیشه داشت،‌ توی بغلم بپرد. محکم دست‌هایش را دورم حلقه زد و تند تند گونه‌هایم را بوسید.

فائزه:«دلم برات تنگ شده بود.»

با دست‌هایم فشار آوردم که از خودم جدایش کنم. دست‌هایش را آزاد کرد و سرم را گرفت و جلو کشید که ببوسد. صورتم را چرخاندم و فائزه گونه ام را بوسید.

فائزه:«فکر کردی می‌تونی از دستم در بری؟!»

:«باز تو پیدات شد؟»

فائزه:«می‌خوای برم؟»

:«بدم نمیاد.»

پشتم را کردم و رفتم توی آشپزخانه تا کتری را روشن کنم. صدای بسته شدن در را شنیدم. توجهی نکردم. فکرم را بلند بلند به زبانم آوردم:«بعد از شش ماه اومده، تازه می‌گه عقد کردم. خب عقد کردی که عقد کردی. به من چه؟»

داشتم کتری را پر می‌کردم. من را از پشت بغل کرد. نفس عمیقی کشیدم.

آرام در گوشم گفت:«از دست من ناراحتی؟! اگه بگم تو این شش ماه چی شده،‌ این طوری نمی‌کنی!»

«الان بهتره ولم کنی.»

کتری پر شده بود. شیر آب را بستم. کتری را با قدرت از دستم کشید:«بذار من چای می‌ذارم. تو رو خدا بیا می‌خوام باهات حرف بزنم!»

فائزه:«می دونم از دست من ناراحتی. اومدم که در موردش حرف بزنیم.»

به طرفش برگشتم. نگاهش هنوز جذاب بود؛ گیرا بود. خیلی تغییر کرده بود. ابروهایش را برداشته بود و بعد از مدت‌ها کمی ماتیک به لبش مالیده بود. گفتم:«حرفتو بزن. می‌شنوم.»

فائزه به سمتم امد. چند لحظه به هم نگاه کردیم. پیشانی‌اش را گرفتم و محکم بوسیدم. هنوز چادر و مقنعه سرش بود. کمی از موهایش پیدا شد. رنگشان کرده بود؛ هویجی شده بودند. سرش را از بین دست‌هایم درآوردم و لبخند زد. یک بوسه کوچک روی پیشانی ام زد و رفت توی‌هال. مقنعه‌اش را دراورد و موهای کوتاه هویجی‌اش را بیرون آورد.

فائزه:«قرار شده عقد و عروسی رو یکی کنیم که زودتر بریم سر زندگی‌مون. کم‌خرج‌تر باشه. ما هم زودتر تا خونه گرون نشده، یه خونه بگیریم که لنگ نمونیم... لباسامو کجا بذارم؟ هنوز جالباسی پشت در اتاقه؟»

وقتی برگشت و من را نگاه کرد،‌ شوک زده شده بودم. مانتویش را از تنش دراورد. یک پیراهن بلند سیاه و یک جین آبی تنش بود. هیچ وقت لباسش کم نبود.

«کجا؟»

فائزه:«جالباسی.»

با دست به پشت در اشاره کردم.«کجا می‌خواید خونه بگیرید؟»

فائزه رفت به سمت اتاق:«گرفتیم. یه دو سه تا کوچه پایین تر. پایین تر از میدون قزوین...(از توی اتاق با صدای بلند) دوست نداری همسایه‌ت بشیم؟»

نفسم بند آمده بود. وقتی از توی اتاق برگشت هنوز همان جا ایستاده بودم؛‌ بهت زده؛‌ خشکیده.

فائزه:«چرا انقدر ساکتی؟ چه‌ت شده؟... دارم ازدواج می‌کنم خب!»

«زوده... خیلی زوده.»

فائزه نشست روی مبل و چیزی نگفت.

فائزه:«چرا چیزی نمی‌گی؟ به خدا دلم پره. الکی بلند نشدم بیام این جا.»

قوز کرد و ناخن‌هایش را به سمت دهانش برد. وقتی کنارش نشستم، حس کردم همان فائزه چهار سال پیش است. دستش را گرفتم و به سمت خودم کشیدم. به طرفم برگشت. صورتش داغ شده بود.

فائزه:«چرا چیزی نمی‌گی؟ می‌ترسم. به خدا خودم می‌دونم خیلی زوده. تو این جوری می‌گی بیشتر می‌ترسم.»

گرفتمش توی بغلم.

فائزه:«نمی دونم چرا. اما تنها کسی که می‌تونه آرومم کنی تویی. جایی نداشتم برم اومدم پیشت.»

سرش را بالا آورد و گفت:«تو هنوزم از دستم ناراحتی؟»

فشارش دادم که سرجایش برگردد. اما فایده‌ای نداشت.

فائزه:«خرم نکن. بهم بگو. خب... خب... مامانم اینها اومدند تهران. باید می‌رفتم پیششون. به نظرت راه دیگه ای داشتم؟ من که همش می‌خواستم بیام این جا. خودت نمی‌ذاشتی.»

گفتم:«رشته‌ش چیه؟»

فائزه:«نجمه! تو رو خدا... باهام حرف بزن. به خدا این شش ماهه همه‌ش درگیر خواستگاری و نامزدی و اینها بودم... شرمنده بهت زنگ نزدم. اما الان هیچ کسو غیر از تو ندارم.»

گونه ام را بوسید. چهارزانو روی مبل نشست به طرفم. گفتم:«چرا اومدی؟ من نمی‌خواستم ببینمت.»

فائزه:«چرا؟!... ما که مشکلی نداشتیم!»

«نمازتو خواندی؟»

فائزه:«نماز؟! هنوز ظهر نشده که!»

«می شه بری؟»

فائزه:«نجمه تو رو خدا... عزیزم! تو بهترین دوست منی. خیلی بهم کمک کردی. خیلی کارها برام کردی!»

دستش را گرفتم و به طرف خودم کشیدم. نیامد. خودش را سفت گرفت.

فائزه:«همیشه همین قدر عجیب بودی! عاشق همین کارهات شدم. اما الان اصلاً نمی‌فهمم چی شده!»

«من... یه بار ازدواج کردم. تو می‌دونستی.... اما نمی‌دونی چرا جدا شدیم!»

فائزه:«نمی دونم چون هیچ وقت نگفتی.»

«نمی تونستم به تو بگم... الانم نمی‌تونم.»

فائزه دستم را گرفت و خودش را کمی جلو کشید. لب‌هایش را روی گونه ام گذاشت و اشکی که از چشم‌هایم جدا شده بود را بوسید.

فائزه:«گریه نکن. تو رو خدا من طاقت گریه کردنتو ندارم.»

وقتی گرمای صورتش را روی گونه‌هایم حس کردم، کمی آرام شدم.

فائزه:«نمی دونم چه اتفاقی افتاده. اما می‌دونم که بعد از اون دیگه از هیچ مردی خوشت نیومد.»

از جایم پریدم و سر جایم ایستادم.

فائزه:«چی شد؟»

کتری هنوز جوش نیامده بود. اما رفتم توی آشپزخانه.

فائزه:«من اومدم این جا، که بدونم چرا. به کمکت احتیاج دارم. تو مردها رو بهتر از من می‌شناسی!»

زیر کتری را خاموش کردم. بعد دوباره دنبال کبریت گشتم تا روشنش کنم. کبریت را از بالای هود برداشتم و کتری را روشن کردم. فائزه دوباره از پشت سر آمد و دستم را گرفت. تکان خوردم.

فائزه:«چی شد!؟ چرا این طوری شدی؟ داری می‌ترسونیم.»

نفسم سریع تر شده بود. گفتم:«نمی خوام تو رو از دست بدم!»

فائزه:«من که همین دور و بر خونه گرفتم. جایی نمی‌رم.»

بغلم کرد و من کامل توی آغوشش جا شدم. نفسم به شماره افتاده بود. به سختی داشتم طاقت می‌آوردم. دوست داشتم گردنم را ببوسد. اما این کار را نکرد. فقط سرش را روی شانه‌هایم گذاشت. روی گردنش دست کشیدم. گرم و لطیف بود. دستم را روی گردنش گذاشتم.

فائزه:«نمی دونم چرا وقتی میام پیشت آروم می‌شم. پیش امید، این حسو ندارم.»

یخ کردم:«پس اسمش امیده.»

فائزه:«آره. امید سلیمی. پسر بدی نیس. جنوبیه. خونگرمه. اگه ببینیش عاشقش می‌شی. نظرت در مورد مردا عوض می‌شه. دوست دارم ببینیش. بیرون قرار بذارم میای؟»

دو دستم را گذاشتم روی گاز و تکیه گاه بدنم کردم. سرم را پایین انداختم.

فائزه:«چرا بیرون. جمعه دیگه عقدمونه. میای می‌بینیش.»

سرم را بالا آوردم و توی صورت فائزه نگاه کردم.

گفتم:«من حالم از هر چی مرده به هم می‌خوره. دوست ندارم تو ازدواج کنی.»

فائزه:«چرا انقدر مطلق گرایی. یه ذره کوتاه بیا. خب شاید شوهر قبلیت مرد خوبی نبوده. اما مرد خوب هم هست.»

«شوهرم مرد خوبی بود!»

فائزه:«خب چرا جدا شدی؟»

توی صورت فائزه نگاه کردم.‌ خودش بود. همان فائزه چهار سال پیش. پخته تر نشده بود. هنوز ساده بود. با موهای صاف و بی حالت. با همان دماغ دراز و همان لب‌های کوچک و جمع و جور. آرام به سمتش رفتم. بازوهایش را سفت گرفتم. و به طرف خودم کشیدمش.

«من جدا شدم. چون می‌خواستم خودم باشم.»

فائزه:«خب خودت باش. چرا این طوری می‌کنی؟!»

«چی شد که من و تو و مرضیه همخونه شدیم؟»

فائزه:«نمی دونم. مرضیه گفت که تو جا داری. به من گفت که بهت بگم. من بیشتر باهات رفیق بودم. منم گفتم. تو هم راحت قبول کردی.»

«بعدش چرا رفتید؟ چرا وقتی تو رفتی،‌ مرضیه هم رفت؟»

فائزه:«نمی دونم. زیاد ازت خوشش نمی‌اومد. یعنی تو از اون خوشت نمی‌اومد. یه چیزهایی دیده بود حتماً! »

«اوهوم...»

فائزه:«نجمه دستامو ول کن. درد گرفتند.»

دست‌هایم را که شل کردم،‌ انگار خودم هم شل شدم. همان جا کف آشپزخانه نشستم و سرم را به کابینت تکیه دادم تا فائزه را ببینم.

فائزه:«سرت درد گرفت؟ حالت خوبه؟»

«حالم خوبه. خوب نیس. نه... نه... نه... مرضیه چی دیده بود. تو می‌دونی؟»

فائزه شانه‌هایش را بالا انداخت:«نمی دونم چی شده بود. اما مرضیه می‌گفت تو زیادی توی حموم می‌مونی.»

«روت نمی‌شه بگی نه؟!»

فائزه:«آره... گفت که چی کار می‌کردی. ولی من نمی‌دونم اینا چه ربطی به مرضیه داشت. تو که کاری بهش نداشتی.»

«آره. کاری بهش نداشتم... کاری بهش نداشتم.»

فائزه:«می‌گفت دروغ می‌گی که از مردا بدت میاد. وگرنه هیچ دلیلی نداره که اون کار رو بکنی!»

با همان صدای بی‌حال گفتم:«من از مردا بدم میاد. هیچ کس انقدر احمق نیست که از شوهرش جدا بشه، مهریه‌شو نگیره. اما من این کار رو کردم. من این کارو کردم.‌ چون نمی‌خواستم به خاطر تفاوت من، زجر بکشه. من ازش جدا شدم، چون زن زندگیش نبودم.»

فائزه زانو زد و روی زمین نشست:«چی داری می‌گی؟»

«تو هم زن زندگیش نیستی. اما نمی‌خوای خودت باشی.»

فائزه:«من خودمم. من زن زندگی ام. وقتی با هم بودیم، من بیشتر کارها رو می‌کردم. حواسم به همه چیز بود.‌ حتی مرضیه حواسش جمع نبود. اما من مواظب همه چی بودم. مثل یه مادر...»

«فائزه...»

-«جانم!»

«برو. برو این قدر منو زجر نده. برو دیگه نمی‌خوام بیای اینجا.»

فائزه هم شل شد. کنار من روی زمین نشست:«چرا؟! فقط بهم بگو چرا... فقط بهم بگو... من چه بدی در حقت کردم که باید برم.»

«فقط برو. هیچی نپرس. فقط برو...»

روی پاهایم نشست و یقه‌ام را گرفت:«من اومدم به تو کمک کنم. واسه همین اومدم این جا... حالام تا حرف نزنی از این جا نمی رم.»

دست‌هایم را دو طرف صورتش گذاشتم. گفتم:«من این طوری راحت ترم.»

فائزه:«چه طوری راحت تری؟»

به صورتش زل زدم. صورتش را به خودم نزدیک کردم:«فقط بذار یه بار...»

لبم را با قدرت به صورتش نزدیک کردم. صورتش را چرخاند و گونه اش روبرویم قرار گرفت. گونه اش را نبوسیدم. به عقب هلش دادم و نشستم روی زمین.

فائزه:«همیشه از همین می‌ترسیدم.»

«واسه همین داری ازدواج می کنی؟»

فائزه:«می خواستم به تو کمک کنم.»

از روی پایم بلند شد و رفت. مقنعه‌اش را از روی مبل برداشت و رفت توی اتاق. منتظر بودم که از جلویم رد شود و برود.‌ سرم را برگرداندم تا نبینمش. فائزه آمد جلوی آشپزخانه ایستاد. گفتم:«خودت باش. خودت باش.»

آرام به طرفم آمد. گونه ام را بوسید:«نمی شه. فکر کنم می‌فهمی. درست نیس... نمی‌تونیم.»

«پس برو.»

فائزه:«من هیچ جا نمی‌رم.»

«چرا نمی‌ری؟»

فائزه:«می‌رم. اما از دست من راحت نمی‌شی.»

لبش را به طرفم آورد. صورتم را چرخاندم. گونه ام را بوسید.

فائزه:«تو بهترین دوست منی. خرابش نکن.»

از جایش بلند شد، چادرش را از روی سنگ آشپزخانه برداشت و سرش کرد. حجاب سیاهی بین  ما را گرفت.  

 

پایان.

 

 

/ 6 نظر / 235 بازدید
نگین

[گل]

عزیزی

عالی بود عالی عالیییییی

عرفان

لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را برای ما ارسال کنید تا شما را نویسنده کنیم

ایگونا

دیوانگان تنها وارثان واقعی زمین بودند که در کارناوال درد و درد چتر باگ میرقصیدند در هجوم بارانهای خون صورتشان خیس عرق های پیشانیشان میشد و گلویشان بغضهایی را فریاد میزد که تنها بلد بودند بخندند سکوت میکردند تا مباد صدای نفس هایشان پرندگان را به بیراهه بکشد و فریاد میکشیدند خودشان را درون خودشان که سیاه بودند و سفید میدانستند که هیچ نمیدانند هزار باره خندیده بودند شب های مهتاب را...

امین موسی وند

درودها دوست عزیز با احترام دعوتید به خوانش و نقد داستان "عادت " [گل]